एपोइन्टमेन्ट् लिन निम्न चरणहरू पुरा गर्नुहोस्।

Follow the simple steps below and get your appointment fixed online !

1.विभाग छान्नुहोस्। (Select a Department.)

2.चिकित्सक् र दिन छान्नुहोस्। (Select a Doctor and a Date.)

3.समय छान्नुहोस्। (Select a Time Slot.)

4.मोबाईल नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्। (Verify your Mobile Number.)

5.आफ्नो विवरण भर्नुहोस्। (Provide your Personal Information.)

6.एपोइन्टमेण्ट निश्चित भएको sms पाउनुहोस्। (Get confirmation sms.)

नमस्ते! तपाईं आफै टिकट काट्ने ठाउँमा आईपुग्नुभएको छ

Namaste! You have come to self-appointment Section of Routine OPDs

Routine OPDs

बिहान ९:०० बजे देखि

दर्ता शुल्क: रु. ०