एपोइन्टमेन्ट् लिन निम्न चरणहरू पुरा गर्नुहोस्।

Follow the simple steps below and get your appointment fixed online !

1.विभाग छान्नुहोस्। (Select a Department.)

2.चिकित्सक् र दिन छान्नुहोस्। (Select a Doctor and a Date.)

3.समय छान्नुहोस्। (Select a Time Slot.)

4.मोबाईल नम्बर प्रमाणित गर्नुहोस्। (Verify your Mobile Number.)

5.आफ्नो विवरण भर्नुहोस्। (Provide your Personal Information.)

6.एपोइन्टमेण्ट निश्चित भएको sms पाउनुहोस्। (Get confirmation sms.)

नमस्ते ! तपाइॅं आफैं टिकट काट्ने ठाउॅंमा आइपुग्नुभएको छ।

Namaste! You have come to self-appointment Section of Routine OPDs

तपाइॅंले कुन सेवा लिन खोज्नु भएको हो ? छान्नुहोस्!

Which service do you want to take? Please Select!

Routine OPDs

(दैनिक नियमित ओपिडी)

हरेक दिन ९:३० बजे देखि

दर्ता शुल्क: रु. ११०